Litter S-C
6 weeks

lek-01 lek-02 lek-03 lek-04 lek-05 lek-06 lek-07 lek-08
lek-09 lek-10 lek-11 lek-12 lek-13 lek-14 lek-15 lek-16
lek-17 lek-18 lek-19 lek-20 lek-21 lek-22 lek-23 lek-24